Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Brons Consulting- Werving & Selectie

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: de Eenmanszaak , statutair gevestigd te Almere, kantoorhoudend te Kortenhoef aan de Kortenhoefsedijk 163 ten deze handelend onder de naam Brons Consulting.

Werknemer: de natuurlijke persoon die tengevolge van bemiddeling door opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst aangaat of is aangegaan met alsmede werkzaamheden zal verrichten ten behoeve van opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht aangaat of is aangegaan met opdrachtnemer tot het werven en selecteren van kandidaten teneinde te komen tot een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en werknemer.

Opdracht/overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geldende overeenkomst, waar bij opdrachtnemer op verzoek en ten behoeve van opdrachtgever kandidaten selecteert en werft met als doel te komen tot een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en werknemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer en overeenkomsten, aangegaan door opdrachtnemer met opdrachtgever.

Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes

Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in de individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

In het kader van de overeenkomst is sprake van het werven en selecteren van een of meer kandidaten door opdrachtnemer, dit op verzoek en ten behoeve van opdrachtgever, met als doel te komen tot een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en werknemer. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van deze kandidaten en selecteert aan de hand van de aan opdrachtnemer bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare kandidaten en van de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte inlichtingen betreffende te verrichten werkzaamheden anderzijds. Opdrachtgever is gehouden zich voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zelfstandig een oordeel te vormen omtrent de geschiktheid van de kandidaat. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval de kandidaat/werknemer niet aan de verwachtingen voldoet.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst van opdracht

Lid 1

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

Lid 2

De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, tussentijds worden beëindigd door ontbinding indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst.

Lid 3

De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door opdrachtnemer worden beëindigd indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan haar surséance van betaling wordt verleend, indien zij onder bewind wordt gesteld, indien zij anderszins niet in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Opdrachtnemer zal wegens ontbinding nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Werving- en selectiekosten

De totale werving- en selectiekosten bedragen een van tevoren overeengekomen percentage van het vastgestelde bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld , op fulltime basis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 Betaling

Lid 1

Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke, door opdrachtnemer in het kader van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst maandelijks ingediende factuur te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving op een van de rekeningen van opdrachtnemer.

Voormelde termijn heeft te gelden als fatale termijn.

Lid 2

Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst de in de administratie van opdrachtnemer voorkomende gegevens beslissend.

Lid 3

Alle betalingen dienen zonder enige korting en/of schuldvergelijking te geschieden. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten dan wel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op opdrachtnemer.

Lid 4

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook genaamd, van de opdrachtgever in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom van de onbetaald gelaten factuur, waarbij, ingeval meerdere facturen onbetaald zijn gebleven, de betaling in de eerste plaats strekt in mindering van de hoofdsom van de factuur van de oudste datum.

Lid 5

Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is zij van rechtswege in verzuim en aan opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldatum der onbetaalde factu(u)r(en) een rente verschuldigd ter hoogte van 12% per jaar over het openstaande bedrag.

Lid 6

Indien opdrachtgever in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij gebruiker op de wederpartij openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten

Alle door opdrachtnemer in verband met de invordering van vorderingen op de opdrachtgever te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten, die 15% bedragen, worden berekend over de te vorderen hoofdsom dan wel over de waarde van de anderszins van de opdrachtgever te vorderen prestatie, met dien verstande dat opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd is de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen, voor zover deze meer bedragen dan het op bovenstaande wijze berekende bedrag.

Artikel 9 Reclame

Reclames omtrent de nota dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij opdrachtnemer te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn heeft te gelden.

Artikel 10 Geheimhouding

Opdrachtnemer en opdrachtgever erkennen het confidentiële karakter van alle uit hoofde van hun relatie verkregen informatie, behoudens algemeen bekende en/of voor ieder toegankelijke informatie.

Artikel 11 In dienst nemen van personeel

Het staat opdrachtgever niet vrij de ter invulling van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aangeboden kandidaten in dienst te nemen of anderszins voor zich te laten werken dan wel aanbiedingen van welke aard dan ook te doen gedurende twaalf maanden nadat de respectievelijke kandidaten door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter invulling van de overeenkomst zijn aangeboden, dit op verbeurte van € 22.689,01 te betalen aan opdrachtnemer onverminderd het recht van opdrachtnemer volledige schadevergoeding te vragen. Vorenstaand aannameverbod geldt uiteraard niet ten aanzien van de bij opdrachtgever in het kader van de overeenkomst in dienst tredende werknemer.

Artikel 12 Overdracht rechten en plichten

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De andere partij is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te stellen.

Artikel 13 Inspanningsverbintenissen

Alle verbintenissen rustend op opdrachtnemer en voortvloeiend uit de hier bedoelde opdrachten/overeenkomsten zijn inspanningsverbintenissen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die de opdrachtgever en/of derden mochten lijden in verband met of tengevolge van de niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen.

Artikel 15 Toepasselijk recht/geschillen

Lid 1

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.

Lid 2

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 Rv. zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.